Reklama:
Reklama:

Regulamin rozgrywek

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin Ligi Darta przez Zebranie Kapitanów Drużyn i obowiązuje do momentu wycofania lub aktualizacji przez Zebranie Kapitanów Drużyn.

1.2. W miesiącu poprzedzającym start rozgrywek ligowych odbywa się Zebranie Kapitanów Drużyn. Zebranie to dotyczy wyboru lub udzielenia absolutorium władzom Ligi (skarbnikowi i sekretarzowi), zatwierdzenia regulaminów, ustalenia wysokości wpisowego dla drużyn oraz dyskusji na temat organizacji rozgrywek ligowych. W sezonie 2014/2015 władze ligi stanowią: - Leszek Stodolniak – sekretarz (tel. 600 737 067, e-mail: stodi.fm@poczta.fm);- Agnieszka Rudzińska – skarbnik (tel. 607 045 999);- Marek Przeczewski –członek (tel. 693 947 600).

1.3. Za opracowanie dokumentacji dotyczącej rozgrywek ligowych (protokoły zgłoszeniowe, regulaminy, ligowe karty punktacyjne, terminarze i inne) oraz aktualizowanie wyników po każdej kolejce spotkań i przekazanie ich do wiadomości publicznej przy pomocy środków masowego przekazu odpowiada sekretarz LD.

1.4. Uroczystość zakończenia sezonu wraz z wręczeniem pamiątkowych pucharów i dyplomów odbywa się w terminie i miejscu wybranym przez Zebranie Kapitanów Drużyn.

2. Liga

2.1. Zgłoszenia do Ligi Darta

2.1.1. W sezonie mogą wziąć udział tylko te drużyny, których prawidłowo wypełnione zgłoszenia tzw. protokoły zgłoszeniowe zostały przekazane wraz z opłatami do zarządu ligi do dnia ustalonego przez Zebranie Kapitanów Drużyn. W zgłoszeniu należy podać miejsce rozgrywania meczy, skład drużyny, kapitana i zastępcę (ów), telefon kontaktowy oraz inne namiary na drużynę (na przykład e-maile zawodników) (wzór protokołu zgłoszeniowego załącznik nr 1).

2.1.2. Opłatę za udział w lidze (wpisowe) w kwocie 150 zł (sto pięćdziesiąt zł) należy wnieść do dnia 10 stycznia 2015 r. Nie wpłacenie wpisowego skutkuje dla drużyny walkowerami w meczach rozgrywanych po 10 stycznia 2015 r.

2.1.3. Ustala się opłatę za mecz (opłata meczowa) w rundzie zasadniczej w kwocie po 10 zł (dziesięć zł) od drużyny za każdy rozegrany mecz.

2.2. Organizacja ligi

2.2.1. Rozgrywki ligowe składają się z dwóch części: rundy zasadniczej (dwurundowej) i rundy play-off.

2.2.2. Za organizację i przeprowadzenie meczu odpowiada kapitan drużyny gospodarzy i on też odpowiedzialny jest za terminowe przesłanie ligowej karty punktacyjnej z meczu do sekretariatu ligi i dostarczenie skarbnikowi ligi kwoty o której mowa w pkt. 2.1.3. niniejszego regulaminu.

2.2.3. Karta ta musi zostać dostarczona po odbytym meczu do sekretariatu ligi najpóźniej do najbliższej soboty po dniu rozegrania meczu do godz.20:00. Miejsce dostarczania karty meczu zostanie podane w osobnym komunikacie. Niedostarczenie karty w wyznaczonym terminie zostanie ukarane utratą:- 5 legów odjętych od legów zdobytych w przypadku pierwszego spóźnienia,- 1 punktu meczowego każdorazowo w przypadku recydywy. W przypadku przełożenia meczu na inny termin należy o tym niezwłocznie poinformować sekretariat ligi.

2.2.4. Składanie jakichkolwiek uwag odnośnie przebiegu meczu oraz wyniku meczu nie może nastąpić później niż 48 godzin (dwa dni robocze) od daty zakończenia spotkania. Uwagi należy składać pisemnie do sekretariatu ligi.

2.2.5. Wyniki poszczególnych meczy, tabela oraz czołówka najskuteczniejszych zawodników ligi publikowane będą oraz na stronach internetowych:, www.dartgorzow.ligspace.pl (oficjalna strona ligi) oraz dodatkowo www.facebook.com/GorzowskaLigaDarta. Ponadto (w miarę możliwości) wyniki ligi publikowane będą na łamach lokalnych mediów (w każdą środę Gazeta Lubuska)

2.2.6. Runda Zasadnicza

2.2.6.1. Drużyny rozgrywają mecze każdy z każdym na zasadzie dwumeczu, przy czym każda drużyna jest gospodarzem jednego meczu.

2.2.6.2. Każda drużyna przed rozpoczęciem sezonu otrzymuje terminarz wraz z adresami i numerami telefonów kontaktowych do innych drużyn (terminarz i dane kontaktowe dostępny na stronie internetowej ligi www.dartgorzow.ligspace.pl)

2.2.6.3. Każda kolejka rozgrywek ligowych powinna odbyć się w czwartek zgodnie z terminarzem. Początek meczu ustalony jest na godzinę 18.30. W przypadku, gdy jednej z drużyn nie odpowiada godzina rozpoczęcia spotkania, kapitan tej drużyny, w porozumieniu z kapitanem drużyny przeciwnej, ustala nowy termin rozpoczęcia meczu. W nadzwyczajnych przypadkach mecz może zostać rozegrany w innym terminie, ustalonym za porozumieniem stron. Zmianę terminu meczu lub godziny rozpoczęcia należy uzgodnić najpóźniej do godziny 20:00 dnia poprzedzającego termin rozegrania meczu. Mecz ten jednak należy rozegrać w ciągu dwóch tygodni od pierwotnego terminu.

2.2.6.4. Mecze dwóch ostatnich rund muszą zostać rozegrane zgodnie z terminarzem rozgrywek.

2.2.6.5. Punktacja meczu i tabela

2.2.6.5.1. Każdy mecz składa się z 16 setów rozgrywanych pomiędzy poszczególnymi zawodnikami drużyn. Set rozgrywany jest do dwóch wygranych legów.

2.2.6.5.2. Drużyna która wygra większość ilość legów otrzymuje trzy duże punkty meczowe, natomiast drużyna przegrana otrzymuje zero punktów. W przypadku remisu drużyny otrzymują po 1 punkcie meczowym.

2.2.6.5.3. O zajmowanym miejscu w tabeli decydują w kolejności:

* duże punkty meczowe,

* bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

* różnica pomiędzy legami wygranymi, a przegranymi,

* większa liczba wygranych legów.

W przypadku identycznych wyników, o miejscu po rundzie zasadniczej zadecyduje dodatkowy mecz na neutralnym terenie.

2.2.7. Faza play-off

2.2.7.1. Drużyny z miejsc 1-8 grają systemem pucharowym dwumecze o mistrzostwo ligi według poniższej drabinki: przegrani z meczy A-D wygrani z meczy A-D 8 mecz A P. A W. A 1 W. III mecz III mecz I W. I 5 P. B mecz B W. B mecz o 5 miejsce 4 FINAŁ 7 mecz C P. C W. C 2 1) W. IV mecz IV mecz II W. II 6 P. D mecz D W. D 3 przegrani z meczy III-IV przegrani z meczy I-II P. III P. I mecz o 7 miejsce mecz o 3 miejsce P. IV P. II (gdzie cyfry oznaczają miejsce drużyny po rundzie zasadniczej, W – wygrany, P- przegrany).Gospodarzem pierwszego meczu jest w każdej z faz rundy pucharowej drużyna zajmująca niższe miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej. Za zgodą obu zainteresowanych drużyn dopuszcza się możliwość rozegrania jednego meczu w fazie finałowej play-off o miejsca 1, 3 ,5 lub 7

2.2.7.2. O zwycięstwie w dwumeczu decydują:

- duże punkty meczowe,

- różnica pomiędzy legami wygranymi, a przegranymi,

-w przypadku remisu w bilansie dwumeczu o awansie decyduje dodatkowy „złoty leg” rozgrywany w formacie 701 D.O. (jeden licznik dla każdej drużyny) rozgrywany pomiędzy wyznaczonymi przez kapitanów dwoma zawodnikami każdej z drużyn.

2.2.7.3. Drużyny z miejsc od 9 do ostatniego w lidze rozgrywają mecze podobnie jak w rundzie zasadniczej (system ligowy tzw. robin round). W zależności od ilości drużyn będą to rozgrywki jedno lub dwu rundowe. Kolejność na miejscach od 9 do ostatniego ustalana będzie w formie tabeli na podstawie wyłącznie wyników z II fazy rozgrywek (bez zaliczenia wyników z rundy zasadniczej)

3. Drużyny

3.1. W każdej drużynie może być zgłoszonych maksymalnie 10 graczy. Drużyna składa się z czterech graczy podstawowych i maksymalnie 6 graczy rezerwowych. Czytelnie wypełnione (drukowanymi literami) protokoły zgłoszeniowe wraz z podpisami zawodników muszą zostać dostarczone do sekretariatu ligi do soboty 13 września (godzina 20:00) na adres mailowy sekretarza ligi.

4. Zawodnicy

4.1. W rozgrywkach ligowych mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli czternasty rok życia. Zawodnicy do osiemnastego roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. W rozgrywkach ligowych mogą brać udział obcokrajowcy.

4.2. Za udział w meczu zawodnika nieuprawnionego (niezgłoszonego do rozgrywek) drużyna zostanie ukarana walkowerem (punkty meczowe: -1 do 3 oraz legi: 0-32),

4.3. Minusowy punkt meczowy otrzymuje również drużyna oddająca mecz walkowerem.

4.4. Zabronione są przesunięcia zawodników między drużynami. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której zawodnik nie rozegrał więcej niż 10 legów w barwach swojej drużyny. W takim wypadku może on przejść do innej drużyny po uprzednim zgłoszeniu do sekretariatu ligi. Zmiana drużyny możliwa jest tylko do końca I rundy fazy zasadniczej. W przypadku woli zmiany drużyny przez zawodnika który rozegrał już więcej legów lub po zakończeniu I rundy fazy zasadniczej niezbędna jest zgoda Zebrania Kapitanów Drużyn.

4.5. Dopisanie nowego zawodnika do drużyny może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu do sekretariatu ligi i wpisaniu zawodnika na protokół zgłoszeniowy. Wpisanie nowego zawodnika do drużyny jest bezpłatne. Dopisanie nowych zawodników do drużyny jest możliwe przed początkiem rundy rewanżowej części zasadniczej.

4.6. Dopisanie zawodnika przy wcześniej zgłoszonych dziesięciu jest możliwe po skreśleniu jednego z wcześniej zgłoszonych.

4.7. W fazie play-off mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni na zasadach jak wyżej, którzy rozegrali co najmniej 30 legów w rundzie zasadniczej.

5. Wytyczne techniczne

5.1. Lotki

5.1.1. Wszyscy gracze używają lotek, które muszą spełniać następujące warunki: - elastyczne końcówki, które umożliwiają wbicie lotki w tarczę,- długość nieprzekraczająca 16,8 cm,- maksymalna waga 18 g (dopuszczalna tolerancja do 5%).

5.2. Automaty

5.2.1. Rozegranie meczu możliwe jest jedynie na dwóch maszynach z tarczą do gry w darta angielskiego. Między automatem, a podłożem musi być zawarty kąt 90°. Odległość od środka tarczy do linii rzutów po przekątnej wynosi 2,93 m. Środek tarczy (Bull's Eye) znajduje się na wysokości 1,72 m. W zewnętrznym pierścieniu tarczy punkty liczone są podwójnie, w wewnętrznym potrójnie, środek niebieski liczy 25 punktów, a czerwony 50 punktów. Linia rzutu jest równoległa do tarczy i zaznaczona na podłożu, a jej szerokość nie jest określona. Dozwolone jest nachylanie się nad linią oraz rzucanie z boku linii, ale w granicach jej przedłużenia. W przypadku awarii jednej z maszyn mecz może być rozegrany na jednej maszynie za zgodą kapitana drużyny przeciwnej. W innym wypadku mecz należy rozegrać po usunięciu awarii w ciągu 2 tygodni od pierwotnego terminu lub też należy przenieść miejsce rozgrywania spotkania do innego, neutralnego lokalu.

5.3. Pole gry

5.3.1. Odległość między automatami powinna wynosić minimum 50 cm, natomiast odległość od tarczy do najbliższej stałej przeszkody powinna wynosić minimum 25 cm. W zakresie (polu) gry mogą znajdować się: rzucający gracz oraz przeciwnik. Zgromadzeni widzowie oraz kibice nie mogą przekraczać pola gry. Wyjątek: z powodu problemów lokalowych, gdy automaty stoją blisko siebie, gracz może przebywać i poruszać się w polu gry sąsiada, starając się w jak najmniejszym stopniu przeszkadzać innemu zawodnikowi (np. przy wyciąganiu lotek z tarczy).

6. Organizacja spotkań ligowych

6.1. Przebieg spotkania ligowego

6.1.1. Drużyny rozgrywają mecz w systemie do dwóch wygranych legów w jednym secie według ligowej karty punktacyjnej. Gra rozgrywana jest w 501 D.O. (podwójne zakończenie). Mecze ligowe rozgrywane są bez ograniczenia kolejek.

6.1.2. Rolę sędziów podczas meczu pełnią kapitanowie drużyn lub osoby zastępujące.

6.1.3. Kapitanowie drużyn przed meczem przystępują do wypisania ligowej karty punktacyjnej (skład jako pierwszy wypisuje kapitan drużyny gości). Po każdym meczu kapitanowie zobowiązani są podpisać ligową kartę punktacyjną, co jest jednoznaczne z akceptacją wyniku oraz uiścić opłatę o której mowa w pkt. 2.1.3. niniejszego Regulaminu. Ligowa karta punktacyjna musi mieć wypełnione czytelnie wszystkie pola tabeli. Obowiązujące druki kart znajdują się u organizatorów ligi (na oficjalnej stronie internetowej ligi).

6.1.4. Podczas meczu w drużynie może wystąpić 8 zawodników - 4 w składzie podstawowym i 4 rezerwowych. Dopuszcza się za zgodą kapitanów obu drużyn większą liczbę rezerwowych.

6.1.5. Zawodnik rezerwowy może przystąpić do gry w dowolnym momencie meczu, z wyjątkiem czasu rozgrywania meczu indywidualnego. Zawodnik rezerwowy wprowadzony do gry uzyskuje prawa zawodnika podstawowego. Zawodnik wycofany ze składu podstawowego nie może w danym meczu powrócić do gry.

6.1.6. Minimalna liczba zawodników dopuszczona do rozegrania meczu, to trzy osoby (w tym przypadku za zawodnika nieobecnego nie można mieć zaliczać punktów).

6.1.7. Ostatnie 15 minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia meczu, automaty udostępnione są drużynie gości.

6.2. Przebieg indywidualnego meczu

6.2.1. Każdy indywidualny set rozgrywany jest do dwóch wygranych legów. Każdy leg musi być rozstrzygnięty

.6.2.2. W pierwszym legu rozpoczyna zawodnik gospodarzy, w drugim zawodnik gości. W przypadku remisu przed trzecim legiem, wykonywane są rzuty do środka tarczy, które zaczyna zawodnik gospodarzy według następujących zasad: wygrywa zawodnik, który rzuci bliżej środka tarczy. W przypadku trafienia przez pierwszego zawodnika w środek, centralne pole (Bulls Eye), należy lotkę wyciągnąć. W przypadku trafienia przez obu zawodników w pole centralne lub w takiej samej odległości od niego rzuty powtarza się na przemian do skutku.

6.2.3. Zawodnik podczas rzucania stoi przed linią rzutu

.6.2.4. Każdy zawodnik w kolejce wykonuje trzy rzuty. Zabronione jest powtarzanie rzutów, czy "dobijanie" lotki przy jej wyciąganiu. Każdy rzut lotką w kierunku tarczy jest ważny

.6.2.5. Zawodnik rozpoczynający lega jest odpowiedzialny za ustawienie rodzaju gry (w lidze 501 D.O.)

6.2.6. Zawodnik, który przełączy automat w sposób pozbawiający przeciwnika kolejki rzutów lub naruszający stan punktowy licznika (swój bądź przeciwnika) przegrywa leg przez przyznanie go przeciwnikowi. Wyjątek stanowi porozumienie między zawodnikami.

6.2.7. W razie zablokowania tarczy po rzucie lotką, lotkę należy wyjąć.

6.2.8. Zawodnik akceptuje punkty pokazane przez automat. W przypadku utkwienia lotki w tarczy i nie zaliczenia przez automat ani punktów, ani rzutu, rzut taki przyjmujemy za ważny. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której lotka nieuznana przez automat, jest lotką kończącą grę. W takim wypadku należy lotkę „zaliczyć”, jako kończącą grę.

6.3. Upomnienia i dyskwalifikacje

6.3.1. Dyskwalifikacje zawodników podczas meczu

6.3.1.1. Każdy zawodnik jest zobowiązany stawić się we właściwym czasie przy automacie. W razie nie stawienia się zawodnika w ustalonym czasie przed linią rzutu, najpóźniej po 5 minutach, przegrywa on pierwszy leg. Po następnych 5 minutach przegrywa on całą grę.

6.3.1.2. Opuszczanie przez zawodnika linii rzutu w trakcie rzutów oraz powtarzające się przekraczanie linii rzutów powoduje upomnienie, a następnie utratę lega.

6.3.1.3. Zachowanie nie sportowe - zachowanie dekoncentrujące zawodnika podczas rzutów (popychanie, dotykanie, wydawanie dźwięków itd.) przez przeciwnika lub też jego kibiców powoduje natychmiastową utratę lega.

6.3.2. Dyskwalifikacje drużyn

6.3.2.1. Drużyna, która jest nieobecna 30 minut po ustalonym czasie rozpoczęcia meczu, przegrywa mecz walkowerem w stosunku: -1 do 3 (punkt meczowe) oraz 0-32 (legi). W takim wypadku zawodnicy drużyny wygranej, którzy zostali wpisani w ligowej karcie punktacyjnej, jako zawodnicy podstawowi otrzymują „małe punkty” w stosunku 8:0.

6.3.2.2. Drużyna która nie wpłaci opłaty meczowej mecz weryfikowany jest jako walkower w stosunku: -1 do 3 (punkt meczowe) oraz 0-32 (legi) dla drużyny, która wniosła opłatę meczową. W przypadku nie uiszczenia opłaty meczowej przez obie drużyny mecz jest weryfikowany jako obustronny walkower i obie drużyny otrzymują po punkcie meczowym ujemnym.

6.3.2.3. W przypadku rezygnacji drużyny z rozgrywek ligowych w przypadku gdy nastąpi to do końca I rundy fazy zasadniczej , dotychczasowe wyniki takiej drużyny zostaną anulowane. W przypadku wycofania się drużyny po rozpoczęciu II rundy (rewanżowej) fazy zasadniczej jej wyniki z I rundy zostają zachowane a pozostałe mecze są weryfikowane jako walkowery dla drużyny przeciwnej.

6.3.2.4. W całym sezonie ligowym dopuszczalne są jedynie dwa przegrane pojedynki oddane walkowerem dla jednej drużyny, za które drużyna otrzymuje jeden ujemny punkt meczowy. Jeżeli drużyna przekroczy ten limit, zostanie automatycznie usunięta z rozgrywek do końca sezonu.

7. Statystyki indywidualne

7.1. W każdym ligowym sezonie prowadzony jest ranking najskuteczniejszych zawodników ligi (snajperów), najwyższego zakończenia, najszybszego zakończenia oraz meczy bez porażki (tzw. „ósemek”). O kolejności zawodników w rankingu najskuteczniejszych decydują w kolejności:• stosunek wygranych legów do legów rozegranych (w %),• większa liczba wygranych legów.

8. Turnieje indywidualne związane z Ligą Darta

8.1. Rodzaje turniejów i zasady organizacyjne

8.1.1. Liga organizować będzie turnieje o:

• Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gorzowa,

• Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gorzowa Kobiet,

• Mistrzostwa Gorzowa Par Klubowych

,• Puchar Gorzowa

8.2. We wszystkich w/w rozgrywkach obowiązują przepisy zawarte w niniejszym regulaminie.

8.3. Turnieje odbywać się będą według ustalonego terminarz w lokalach na terenie Gorzowa Wlkp.

8.4. We wszystkich w/w turniejach obowiązywać będzie wpisowe oraz wrzuty do maszyn. Wpisowe oraz wrzuty przeznaczone będą na nagrody pamiątkowe dla zawodników.

8.5. Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gorzowa (IMG) i Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gorzowa Kobiet (IMGK)

8.5.1. W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni zawodnicy, którzy zgłosili się do tych rozgrywek i uiścili wpisowe.

8.5.2. Turniej o IMG odbywa się w formie klasycznego turnieju na zasadzie podwójne KO w 501D.O. do dwóch wygranych legów każdy pojedynek (finał turnieju do 3 wygranych legów).

8.5.3. IMGK zostaną rozegrane przy udziale co najmniej 6 darterek.

8.6. Mistrzostwa Gorzowa Par Klubowych.

8.6.1. W turnieju mogą uczestniczyć wszystkie chętne duety złożone z zawodników grających w sezonie rozgrywania Mistrzostw w tej samej drużynie, które zgłoszą się do tych rozgrywek i uiszczą wpisowe.

8.6.2. Turniej o MGPK odbywa się w formie klasycznego turnieju na zasadzie pucharowej w 501 D.O.TEAM do dwóch wygranych legów każdy pojedynek (finał turnieju do 3 wygranych legów).

8.6.3. Turniej zostanie rozegrany przy udziale co najmniej 8 par.

8.7. Puchar Gorzowa

8.7.1. Do klasyfikacji Pucharu Gorzowa w soft darta zaliczane będą turnieje indywidualne, których organizatorzy podadzą termin do publicznej wiadomości oraz dostarczą pełne wyniki turnieju do sekretariatu ligi.

8.7.2. Punktacja turnieju zależna będzie od ilości zawodników sklasyfikowanych w turnieju oraz od rangi turnieju. Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gorzowa mają współczynnik 3 (liczba zdobytych punktów mnożona jest przez 3) a IMGK współczynnik 2.

Załączniki:1. Załącznik nr 1 – protokół zgłoszeniowy do rozgrywek LD (wzór)2.

Załącznik nr 2 – ligowa karta punktacyjna (wzór)3.

Załącznik nr 3 – terminarz rozgrywek (aktualny na dany sezon)4.

Załącznik nr 4 – wykaz telefonów i adresów kontaktowych (aktualny na dany sezon)

Reklama: